Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa polskiego oraz europejskiego, przy czym pomoc prawna świadczona jest także w języku angielskim.
Duży potencjał usługowy Kancelarii pozwala nam na zaoferowanie pomocy prawnej z wielu różnych dziedzin prawa.

Spółka świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców oraz innych uczestników obrotu gospodarczego i zawodowego, tym niemniej klientami Kancelarii są także osoby fizyczne.

Posiadamy doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dużych podmiotów krajowych i zagranicznych, w tym także prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz banków.

Zakres świadczonych usług nie ogranicza się jedynie do reprezentacji klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Oferujemy usługi polegające na bieżącym doradztwie prawnym, udziale w negocjacjach (także prowadzonych za granicą), projektowaniu i opiniowaniu umów, a także przygotowaniu kompleksowych analiz prawnych dotyczących różnych aspektów prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz karnego.
Ponadto, reprezentujemy klientów w toku postępowania przed krajowymi oraz zagranicznymi sądami polubownymi.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji oraz międzynarodowego systemu płatności PayPal, prawnicy Kancelarii pracują także na rzecz klientów zagranicznych.Świadczona pomoc prawna obejmuje następujące dziedziny prawa:

1. Prawo gospodarcze i handlowe, prawo pracy.

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie zakładania i likwidacji spółek handlowych, a także wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki doświadczeniu w obsłudze dużych podmiotów prawnych oferujemy pomoc prawną w zakresie właściwego ukształtowania umowy spółki handlowej oraz zgłoszenia podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Ponadto, Kancelaria świadczy usługi w zakresie bieżącego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców. Taka forma współpracy pozwala na uniknięcie wielu zagrożeń związanych z rozwiązywaniem codziennych problemów prawnych bez udziału wykwalifikowanych prawników.
Na rzecz przedsiębiorców Kancelaria świadczy także usługi ad hoc - związane przykładowo z opiniowaniem umów, reprezentacją w toku postępowania przed ubezpieczycielem, czy też przygotowaniem zgromadzenia wspólników.
Kancelaria zajmuje się także prawem pracy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Ponadto, oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, prawa bankowego, fuzji przedsiębiorstw, prawa energetycznego i górniczego oraz obrotu paliwami.

2. Prawo cywilne.

Od wielu lat Kancelaria Prawna "PRETOR" świadczy usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego i rodzinnego.
Oferujemy pomoc prawną m. in. w zakresie prawa zobowiązań, prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, prawa mieszkaniowego, prawa ubezpieczeniowego, a także prawa przewozowego.
Posiadamy doświadczenie w zakresie prawa umów budowlanych (umowy o roboty budowlane, gwarancje bankowe, rękojmia w procesie budowlanym, wady budynku).
W zakresie świadczonej przez nas pomocy prawnej mieści się także prawo rzeczowe (prawo nieruchomości). Prawnicy Kancelarii wykonują analizy stanu prawnego nieruchomości - także obciążonych hipotecznie - oraz opiniują treść umów z developerami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Udzielamy porad w zakresie prawnych aspektów współwłasności, zasiedzenia, a także umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
Kancelaria Prawna "PRETOR" świadczy także usługi w zakresie prawa rodzinnego. Obejmują one nie tylko reprezentację klientów w procesach rozwodowych, ale także doradztwo w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych (w tym także tzw. intercyz).
Usługi świadczone są także na rzecz klientów mieszkających za granicą.

3. Prawo administracyjne, w tym także prawo budowlane.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie uzyskania rozmaitych zezwoleń i koncesji, prawa zamówień publicznych, prawa cudzoziemców.
W gronie klientów Kancelarii znajdują się firmy developerskie, realizujące poważne inwestycje budowlane. W tym zakresie oferujemy obsługę prawną złożonych procesów inwestycyjnych.

4. Prawo prasowe oraz prawo własności intelektualnej.

Kancelaria świadczy usługi prawne podmiotom, których dobra osobiste zostały naruszone przez media. Oferujemy reprezentację klientów w toku procesów o zapłatę zadośćuczynienia, o opublikowanie sprostowania, a także w procesach karnych o zniesławienie. Nadto, twórcom i dziennikarzom doradzamy w zakresie ochrony praw autorskich oraz przysługującej tajemnicy dziennikarskiej oraz przysługującej im tajemnicy dziennikarskiej.
Zakres usług Kancelarii obejmuje także obronę karną w procesach o naruszenie praw autorskich (w tym także tzw. piractwo komputerowe).

5. Dochodzenie należności oraz międzynarodowe postępowanie cywilne.

W zakresie usług oferowanych przez Kancelarię Prawną "PRETOR" s.c. mieści się także pomoc prawna w zakresie dochodzenia należności zasądzonych wyrokami sądów krajowych oraz obcych. Obejmuje ona w szczególności reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego.
Ponadto, Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach o uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądowych, a także we wszelkich aspektach międzynarodowego postępowania cywilnego.

6.Prawo karne.

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi z zakresu prawa karnego. Oferujemy nie tylko obronę karną przed sądem, ale także doradztwo w zakresie uniknięcia ryzyk prawnokarnych oraz reprezentację przed Policją, prokuraturą i innymi organami postępowania przygotowawczego. Odpowiednie przygotowanie linii obrony wymaga udziału prawnika już na najwcześniejszym etapie postępowania, tak aby klient uniknął popełnienia błędów, które przenikną do dalszych etapów postępowania. Oferujemy pomoc prawną w zakresie środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe).
Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną także na etapie postępowania wykonawczego (odroczenie wykonania kary, zastępcza kara pozbawienia wolności, skrócenie okresu, na jaki orzeczono środek karny itd.).

Reprezentacja i doradztwo dotyczą m. in. następujących dziedzin prawa karnego: