Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
w „PRETOR” – Kancelarii Prawnej Adwokaci Bedryj, Kostrzewska i Partnerzy

 

            Niniejszy dokument zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych przez „PRETOR” – Kancelarię Prawną Adwokaci Bedryj, Kostrzewska i Partnerzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formach tradycyjnych oraz przy pomocy mediów internetowych (strona internetowa: www.kancelaria-pretor.pl; adresy email: pretor@kancelaria-pretor.pl).

            Dokument ten powstał w celu jasnego i transparentnego poinformowania klientów oraz kontrahentów naszej kancelarii o prawach im przysługujących w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz o formach ich realizacji. 

I. Słownik pojęć

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorczy w stosunku do administratorów danych osobowych.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią;
 6. Polityka – niniejszy dokument;
 7. Pracownik – osoba fizyczna świadcząca na rzecz administratora pracę na podstawie stosunku pracy, powołania, mianowania, wykonująca zadania wyłącznie osobiście,
  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub powierzone jej na podstawie umowy cywilnoprawnej, współpracująca w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1778);
 8. Przetwarzane danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 9. System informatyczny (system IT) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, systemów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych;
 10. System tradycyjny – zespół procedur organizacyjnych, wyposażenia i środków trwałych związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji zawierających dane osobowe na nośnikach papierowych;
 11. Teletransmisja – przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej;
 12. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, transmitowanych za pośrednictwem sieci publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 13. Zbiór danych osobowych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

 

II. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest:

„PRETOR” – Kancelaria Prawna Adwokaci Bedryj, Kostrzewska i Partnerzy, Pl. Powstańców Śląskich 17a/223, 53-329 Wrocław, KRS 0000321012, NIP 886-00-25-765, REGON 890232310.

  

III. Źródła i sposób pozyskiwania danych

Dane osobowe są gromadzone w zbiory danych osobowych w systemie tradycyjnym i informatycznym:

 1. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora, która obejmuje m.in.:
  • doradztwo prawne,
  • zastępstwo procesowe,
  • sporządzanie pism procesowych i umów,
  • reprezentację w negocjacjach,
 2. poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronie internetowej ADO (https://www.kancelaria-pretor.pl/).
 3. poprzez własnoręczne wprowadzenie danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej ADO.
 4. poprzez teletransmisję danych osobowych w korespondencji kierowanej do ADO.
 5. w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną.

 

IV. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu zawarcia z Państwem lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) na podstawie której ADO świadczy usługi z zakresu wskazanego w r. III, pkt. 1 Polityki, w tym także przygotowania oferty handlowej lub rezerwacji terminów.
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
  • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail lub sms,
  • wykonywania telefonicznych połączeń w związku z działalnością marketingową,
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1lit f RODO) w celu:
  • kontaktu z Państwem,
  • dostosowania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników poprzez używanie plików cookies,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

V. Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie ADO danych osobowych gromadzonych w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania wykonywanych na Państwa rzecz przez ADO usług. Odmowa podania ww. danych może wiązać się z niewykonaniem przez ADO usługi.

Podanie pozostałych danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest także dobrowolne, a zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie. Na zasadzie dobrowolności zbierane są również dane w ramach plików cookies, przy czym ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej ADO.

 

VI. Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownicy przeglądają zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyt Użytkowników na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL stron poprzednio odwiedzanej przez Użytkowników (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkowników, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ADO.

W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkowników lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies pochodzących ze strony internetowej www.kancelaria-pretor.pl przy pomocy ustawień przeglądarki  lub ustawień urządzenia końcowego (np. telefonu komórkowe) za pomocą którego przeglądana jest zawartość strony internetowej.

 

VII. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone w celu wykonania umów będą przetwarzane przez okres świadczenia objętych nimi usług, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawą o rachunkowości) lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń albo wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane w plikach cookies oraz dane pobrane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu, aż zgłoszą Państwo usprawiedliwiony sprzeciw względem ich przetwarzania albo cofną Państwo wyrażoną zgodę.

 

VIII. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom ADO dla celów służbowych, podmiotom, które technicznie i organizacyjnie pomagają ADO w wykonaniu zawartych z Państwem umów a także dostarczającym usługi IT oraz usługi hostingowe w zakresie i celach wskazanych powyżej na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

IX. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny;
 2. prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
 6. prawo sprzeciwu – prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,  zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą
 8. prawo skargi – prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO.

 

X. Dane kontaktowe

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności ADO oraz w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień prosimy o kontakt mailowy pod adresem pretor@kancelaria-pretor.pl lub pod nr. tel. +48 71 789 39 07.